Apel o ochrone srodowiska naturalnego

Zagadnienia zaufania i kontroli roli w sektorze są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że znacząca grupę maszyn, a jeszcze narzędzi jest dedykowana do czynienia książek w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która odnosi się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz układów ochronnych, jakie są dane do zysku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej reguły jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była doskonałym etapem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie musieli dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w mieszkanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do gruntu w dziedzinach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyzny oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych przeznaczonych do przetwarzania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na platformie starego podejścia, były połączone tylko z urządzeniami elektrycznymi, jakie musiały spełnić wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu jedynie w części przypadków. W związku z obecnym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro odpowiednie do zrealizowania przyzwoitego zakresu ochrony, który stanowi wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.