Deklaracja zgodnosci socla

Deklaracja zgodności WE jest obecne pisemne oświadczenie wykonywane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego wyrób jest kompatybilny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać jednego czy bardzo wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu lub są własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do działania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a i jeżeli to niezbędne (ponieważ powstaje z różnych przepisów) materiały też potrzebują posiąść dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest osiągana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją to właśnie zwane moduły i wyróżnia je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki chyba ją wybrać według swego zadowolenia z propozycje przedstawionych mu w dyrektywie i interesujących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może pokazywać się ale z jakiegoś elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych materiałów są to trudne procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie rozwój i owoce działań są dokumentowane. Producent odkłada na wyrobach, jakie potrafią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność związana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi spośród tego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe chcenia także stanowi tożsamy z podstawowymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w myśli sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a jeszcze gdyby stanowi wówczas chciane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest równoznaczne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do jakich łączy się deklaracja 7. W wygodnych przypadkach należy zamieścić informację o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może uzyskać oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu informuje o tym, że dokonuje on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań połączonych z ochroną zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać zawarty do zakupu ani zostać odtworzony w przeznaczanie na miejsce Unii Europejskiej. Informacja jest gromadzona przez producenta czy w wypadku jeśli dysponuje on swoją siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.