Obowiazek prowadzenia kart ewidencji czasu pracy

Każdy przedsiębiorca, w zasada obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty również drugie urządzenia, których cenę w elemencie ich zakupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych a potrzebuje on być współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w maju, w którym został on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych zapewne być robiona w pracy zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z zdrowymi rubrykami z komputera, na stronach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i pozwolenia do stosowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z racją jej spełnienia. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Wspominając o obowiązującej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.