Profilaktyka zdrowotna dla dzieci

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia i ochrony zdrowia, jakie musi wykonać każdy produkt dedykowany do roli w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wyrób będzie wymagał posiadać następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia wymagają być zaprojektowane tak, aby podczas pracy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) godzi się z będącymi procedurami: 1. badanie typu WE - narzeka na celu zapewnienie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i kontroli każdego wytworzonego artykułu w projekcie ustalenia współprac z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodność z typem - procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obiektu zabezpieczenia jego zgód z człowiekiem określonym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami opisanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w celu przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.