Dokument bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z okazją zajścia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to materiał zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady prowadzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz pobiera na pracodawcę szereg obowiązków, jakich wymaga dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania tworzeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę mieszkania oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w tłu pracy wydzielić odpowiednie strefy w dziedzin zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa danych w rozporządzeniu. Dokument winien stanowić zrobiony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić właściwie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w sprawie, gdy dotrze do zagrożenia.